Make your own free website on Tripod.com
Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Forum Seminar (Modul 4)
Seminar Perbankan dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi

Seminar Perbankan Dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi:
Cabaran Dan Harapan

Sekretariat Penganjuran Seminar Pelajar-Pelajar Kuater Akhir 2001
Diploma Perbankan Islam
Kolej Perbankan Dan Kewangan Islam
2001PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN DALAM PERBANKAN
DAN KEWANGAN ISLAM..

Encik Rustam Mohd Idris

KONSEP DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN
DAN KEWANGAN ISLAM.

Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor

SUMBANGAN DAN PERANAN PASARAN MODAL ISLAM
DALAM SISTEM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM.

Encik Wan Abdul Rahim Kamil Wan Mohamed Ali


FORUM: ISU-ISU PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM
DALAM ERA GLOBALISASI

Encik Wan Ismail Wan Yusoh
Dr. Ghazali Atan
Encik Ir. Hashim Husain
Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor
Encik Zakariya Othman Al-Haj

PRAKATA

Sejarah awal perbankan dan kewangan Islam di abad 20 ini adalah berikutan tertubuhnya bank Islam pertama iaitu Dubai Islamic Bank di U.E.A dan Bank Pembangunan Islam (IBD) di Arab Saudi pada tahun 1975. Tahun berikutnya sehingga tahun 1985, penubuhan secara pesat menular ke serata dunia.

Mengimbau kembali sejarah penubuhannya di Malaysia, sistem perbankan Islam telah dipelopori oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. Menjelang tahun 1993, sistem perbankan Islam diterajui pula oleh institusi-institusi perbankan dan kewangan konvensional di bawah Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang kini dikenali dengan Skim Perbankan Islam (SPI).

Sistem perbankan dan kewangan Islam Malaysia berjaya menyaksikan pertumbuhan yang amat memberangsangkan dari segi jumlah institusi kewangan, produk dan perkhidmatan, prestasi kewangan serta infrasruktur yang menyokongnya walaupun diperkenalkan kira-kira 18 tahun lalu.

Sehingga penghujung tahun 2000, dua institusi perbankan Islam diwujudkan di negara ini, selain 47 bank konvensional, 14 syarikat kewangan, lima bank saudagar dan tujuh rumah diskaun yang turut menyertai sistem perbankan Islam.

Dalam suasana ekonomi yang baru menampakkan sedikit pemulihan daripada krisis kewangan yang melanda negara sejak 1997, ditambah dengan perkembangan terkini yang pantas seperti K-ekonomi, E-dagang, dunia siber, globalisasi dan kepakaran serta kecanggihan terkini, sistem perbankan Islam memerlukan generasi pelapis yang berilmu, bersedia dan mampu berusaha membawa sistem ini terus berkembang selari dengan perkembangan semasa.

Ia juga perlu mempersiapkan diri dari segi kekukuhan kedudukan kewangan, prasarana, perkhidmatan dan intelektual untuk terus bersaing dengan pesaing antarabangsa bagi menghadapi pasaran terbuka berikutan proses globalisasi.

Menyedari fenomena ini, pelajar-pelajar kuater akhir Kolej Perbankan Dan Kewangan Islam 2001 telah mengambil inisiatif dengan menjemput para penceramah jemputan dari kalangan pelbagai institusi perbankan dan kewangan di Malaysia untuk sama-sama merelisasikan penganjuran Seminar Perbankan Dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi : Cabaran Dan Harapan pada 30 Mei 2001 bertempat di Auditorium Ibu Pejabat Bank Simpanan Nasional (BSN).

Inspirasi ini tercetus berikutan kewajipan para pelajar untuk mengambil matapelajaran ISB 399 (Seminar/ Kertas Kerja Dalam Perbankan Islam) bagi melengkapkan program yang sedang diikuti.

Tiga modul dan sebuah forum telah dibincangkan dalam seminar tersebut. Para peserta seminar terdiri daripada individu yang terlibat dalam sistem perbankan dan kewangan, para usahawan, para pendidik dan para pelajar sebagaimana yang disenaraikan dalam Lampiran I. Manakala para penceramah terdiri daripada para ilmuan yang terlibat dalam sektor perbankan dan kewangan serta para usahawan sebagaimana yang disenaraikan dalam Lampiran II.
Prosiding ini menggabungkan kertas kerja yang telah dikemaskinikan sebagaimana yang telah dibentangkan dalam seminar tersebut.

Perbincangan dalam tiga modul yang disampaikan adalah menyentuh topik : (i) Perkembangan Dan Kemajuan Dalam Perbankan Dan Kewangan Islam (ii) Konsep Dan Prinsip Syariah Dalam Perbankan Dan Kewangan Islam (iii) Sumbangan Dan Peranan Pasaran Modal Islam Dalam Pembangunan Sistem Perbankan Dan Kewangan Islam, serta sebuah forum yang menyentuh Isu-Isu Perbankan Dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi.

Perkembangan Dan Kemajuan Dalam Perbankan Dan Kewangan Islam meliputi imbasan sejarah perbankan Islam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran dan dalaman.Ia juga menyentuh dasar-dasar utama atau strategi yang dilaksanakan, perkembangan berkaitan yang melibatkan sektor-sektor lain dalam ekonomi, lanskap kewangan Islam dan usaha-usaha di peringkat antarabangsa.

Konsep Dan Prinsip Syariah Dalam Perbankan Dan Kewangan Islam menyentuh aspek-aspek syariah yang menjadi landasan dalam pengoperasian sistem perbankan Islam. Dihuraikan juga kontrak-kontrak serta syarat-syarat dalam setiap jenis produk yang ditawarkan dalam sistem perbankan Islam.

Sumbangan Dan Peranan Pasaran Modal Islam Dalam Pembangunan Sistem Perbankan Islam menekankan pasaran modal Islam sebagai salah satu cabang produk yang ditawarkan dalam sistem perbankan Islam serta ciri-ciri pembangunannya. Ia juga dilihat dari segi sumbangan dan peranannya dalam pembangunan sistem perbankan Islam secara menyeluruh.

Forum: Isu-Isu Perbankan Dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi mengenengahkan hujah-hujah para penceramah dari pelbagai sektor dengan dipengerusikan oleh seorang pengerusi yang didatangkan khas dari institusi perbankan utama di Malaysia. Forum ini menyentuh secara keseluruhan sistem perbankan dan kewangan Islam di Malaysia dari segi peranannya, perlaksanaan dan penggunaan serta penerimaan di kalangan masyarakat Malaysia.

Dalam setiap kertas kerja yang dibentangkan, para peserta diberi peluang untuk mengupas pelbagai persoalan yang menyelaputi sistem perbankan Islam bagi memantapkan kefahaman mereka. Ia juga bertujuan mengenalpasti apakah reaksi para pengguna ke atas sistem perbankan Islam dan diharap pihak bank serta institusi kewangan yang menawarkan sistem perbankan Islam dapat mengambil peluang ini untuk memantapkan lagi perkhidmatan yang ditawarkan.

Akhir sekali, sekalung budi diucapkan kepada (i) semua pihak penaja sama ada berbentuk kewangan, barangan mahupun perkhidmatan (ii) para penceramah yang telah menyediakan dan membentangkan kertas kerja (iii) sekretariat penganjuran seminar untuk kerjasama yang cemerlang (iv) para peserta bagi penyertaan yang aktif di dalam perbincangan untuk menyediakan maklum balas yang sewajarnya (v) sekretariat yang membantu dalam penyediaan prosiding ini (vi) dan akhir sekali kepada semua pihak yang turut menjayakan seminar ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Sila Klik Pautan atau Link tersebut diatas untuk melihat isi kandungan Seminar

Membaca Merdekakan Minda

book_page_flip_md_wht.gif

Thank you for visiting our web site!
Resource Center College Of Islamic Banking & Finance
KPKI Copyright 2001 by KPKI Resources Centre. All rights reserved.
WebMaster: Azlan Mohamad Hamzah , Ahmad Bohari Ahmad Azahri
E-Mail : lanz_xoom@lycos.com