Make your own free website on Tripod.com
Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Forum Seminar (Modul 4)

Home

Seminar Perbankan dan Kewangan Islam Dalam Era Globalisasi
Modul 2

KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM


Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor


PENGENALAN


Konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan dan kewangan Islam telah ditukar namanya kepada Kontrak-kontrak Dalam Perbankan dan Kewangan Islam. Ia ditukar setelah menerima kritikan dari OIC. Menurut OIC, konsep dan prinsip tidak wujud, yang ada hanyalah kontrak. OIC menegaskan lagi, istilah konsep dan prinsip tidak konkrit tetapi yang konkritnya adalah kontrak.

Kesemua kontrak-kontrak dalam perbankan dan kewangan Islam terdapat dalam kitab-kitab feqah dan telah dipersetujui oleh para ulamak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud:
Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menunjukkan bahawa urusan jualbeli pada umumnya adalah harus. Terdapat juga beberapa hadis lain yang menunjukkan jualbeli ini harus tetapi di dalam muamalat Islam terdapat banyak kontrak. Kebanyakan kontrak-kontrak yang diamalkan sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w., terlibat dengan perkara-perkara yang tidak direstui oleh Islam. Oleh itu kebanyakan akad-akad pada masa itu dibatalkan. Lebih kurang 15 hingga 20 akad sahaja kemudiannya telah dikenal pasti akadnya sah, harus dan halal untuk diamalkan. Walau bagaimanapun akad yang harus diamalkan ini tidak menjadi sah secara automatik.

Oleh itu, untuk memastikan akad-akad yang harus ini menjadi sah, akad-akad ini mestilah cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat Islam untuk memastikan kontrak-kontrak ini halal untuk diamalkan iaitu dengan membuang akad-akad yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Pada umumya, dalam muamalat perkara yang perlu dihindarkan adalah seperti penipuan, penindasan, khianat dan aktiviti jualbeli pada waktu yang sepatutnya beribadat.


PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DALAM ISLAM


Untuk mengamalkan kontrak-kontrak dalam Islam, maka apa yang perlu dilakukan adalah dengan membuang lima perkara yang membatalkan sesuatu akad terlebih dahulu. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut:

a) Membuat dan menjual barang-barang yang najis.
Contoh: bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing.
Perkara yang najis jika terlibat dengan perniagaan maka hukumnya haram dan tidak sah.


b) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.

Perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada Islam, amalannya adalah tidak sah. Di dalam Islam barang ini tidak najis tetapi tidak bermanfaat.
Contoh: terdapat barang tertentu yang dibuat untuk menyembah selain dari Allah s.w.t. atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadat.

c) Gharar.

Gharar adalah suatu perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas akan
membatalkan akad. Kesemua ulamak bersepakat bahawa di dalam semua akad jualbeli yang diamalkan dalam kehidupan harian, terdapatnya unsur gharar. Oleh itu para ulamak berusaha untuk menentukan apakah jenis gharar yang membatalkan akad.
Selepas kajian dilaksanakan, gharar terbahagi kepada dua, iaitu;

1) Gharar Fahish
Gharar fahish adalah gharar yang serius. Gharar ini membatalkan akad. Ia timbul dari tiga perkara yang disenaraikan di bawah:

i) Barang tidak ada
Ini berlaku sama ada penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui sama ada barang tersebut ada atau sebaliknya.
Contoh: Barang cagaran dijual kepada orang lain sedangkan ia masih dimiliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan kerana masih disimpan oleh pemegang cagar, maka hukumnya adalah tidak sah.

ii) Barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan; Atau

iii) Barang boleh diserah tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Sekiranya pembeli menerima juga maka jualbeli tersebut adalah tidak sah.

2) Gharar Yasir
Gharar yasir tidak membatalkan akad. Jika terdapat gharar ini dalam muamalat maka muamalat tersebut adalah sah di sisi Islam.
Contoh: Peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. Pembeli tidak tahu sama ada pisang yang dibeli itu elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. Maka ini adalah gharar yasir yang sah dalam Islam.

d) Riba
Riba bermaksud lebihan. Riba terbahagi kepada dua, iaitu;

1) Riba Duyun
Iaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman wang. Riba duyun ini pula terbahagi kepada dua iaitu:
i) Riba Qardh (Riba pinjaman)
Riba Qardh timbul apabila faedah bagi pinjaman wang telah ditetapkan daripada mula lagi oleh pemiutang (creditor). Apabila pinjaman diberi, pemiutang mensyaratkan supaya penghutang (debtor) membayar lebih dari pinjaman pokok. Riba ini juga wujud sekiranya, semasa akad dibuat penghutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih semasa dia menjelaskan hutang tersebut. Hukumnya adalah haram dan tidak sah.

ii) Riba Jahiliyah
Tidak ada janji atau syarat yang dibuat oleh pemiutang mahupun penghutang tetapi apabila penghutang gagal menjelaskan pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya menjelaskan suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. Pada ketika ini riba ini disamakan dengan kad kredit.

2) Riba Buyu
Riba ini timbul apabila berlakunya pertukaran antara dua bahan ribawi dalam kategori yang sama jika tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Riba buyu khusus untuk bahan-bahan tertentu sahaja. Dalam istilah feqah bahan-bahan ini disebut bahan ribawi.
Bahan ribawi terbahagi kepada dua, iaitu medium pertukaran di mana dalam Islamnya yang asal mengikut jenis barang ialah emas dan perak termasuk matawang. Kedua,semua jenis makanan mengikut klasifikasi seperti gandum, beras, sekoi, sayuran, buah-buahan, daging, garam juga termasuk gula dan ubat-ubatan.

Riba buyu terbahagi dua, iaitu;
i) Riba Fadhl
ii) Riba Nasiaah

Kedua-dua jenis riba ini terlibat dengan bahan-bahan ribawi. Jika ditukar bahan ribawi ini sesama sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan maka ia akan menjadi riba. Sekiranya bahan-bahan ini ditukar dengan bahan selainnya maka tidak menjadi riba.

Misalnya, beras ditukar dengan beras dan ayam dengan ayam. Maka adalah haram dan tidak sah hukumnya. Jika tukaran hendak dilakukan sesama sendiri maka timbangan atau jumlahnya mestilah sama dan penyerahan juga perlu berlaku serentak iaitu pada masa yang sama.

Bagaimana riba fadhl berlaku dapat dilihat melalui contoh berikutnya. Apabila 10 kilogram beras Basmathi ditukar dengan 15 kilogram beras A1 maka perbezaan yang 5 kilogram itulah riba Fadhl. Sekiranya sama pada timbangan tetapi penyerahannya tidak serentak maka ini adalah riba Nasiaah.

Contoh berikutnya; wang dan emas berada dalam kategori yang sama tetapi berlainan jenis. Maka boleh ditukarkan 10 mayam emas dengan RM340, RM380 atau RM400, dengan syarat penyerahannya mesti berlaku serentak. Jika serahan dibuat pada waktu yang lain maka akan menjadi riba Nasiaah. Hukumnya haram dan berdosa.

Di dalam sistem perbankan, jualbeli secara tangguh boleh diamalkan. Misalnya dalam aktiviti eksport dan import. Pengimport membeli daging dari Australia maka bank boleh membiayai dengan bayarannya dibuat secara tangguh. Kesimpulannya, apa saja bahan makanan jika dibayar dengan wang maka tiada lagi larangan dalam Islam.


d) Perjudian

Perjudian bukannya spekulasi. Spekulasi tidak haram kerana tiada barang sebagai taruhan. Perjudian ialah apabila ditetapkan aset sebagai sekuriti untuk mendapatkan sesuatu dan sekiranya apa yang dikehendaki itu tidak berjaya diperolehi maka aset yang diletakkan sebagai sekuriti itu akan hilang. Hukumnya adalah haram serta membatalkan akad.


MUAMALAT DALAM ISLAM


Setelah dibuang semua perkara-perkara yang dilarang iaitu yang lima di atas maka berikut adalah tiga kategori muamalat yang sah dan halal untuk diamalkan.

a) Akad-akad jualbeli (Trading Contracts)
b) Akad-akad pembentukan modal (Contracts of Profit Sharing)
c) Akad-akad sokongan (Supporting Contracts)

a) Akad-akad jualbeli

Berikut adalah beberapa transaksi biasa yang digunakan secara menyeluruh;

1) Jualan tunai (cash sales)
i) Jualan tunai
ii) Tukaran wang asing
iii) Tukaran antara bahan ribawi dari klasifikasi yang berbeza tapi dalam
yang sama, contohnya emas dengan wang, gandum dengan minyak sawit.

2) Jualan harga tangguh (deffered payment sales)
i) Bai al-Murabahah (cost plus)
ii) Bai al-salam
iii) Bai al-Istisna (sale by order)
iv) Al-Bai Bithaman Ajil (deferred payment sale)
v) Bai al-Istijrar (supply or whole sale financing)
vi) Bai al-Inah
vii) Bai al-Dayn (debt trading)
viii) Al-Ijarah (leasing)
ix) Al-kiraa wal-Iqtinaa (leasing then purchase)
x) Al-Qardh al-Hasan (benevolent loan)

b) Akad-akad pembentukan modal

1) Al-Musyarakah (joint venture profit sharing)
2) Al-Mudharabah (trustee profit sharing)
3) Al-Muzaraah (leasing of land for agriculture)
4) Al-Musaqat (watering of orchard)

Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah boleh diaplikasikan untuk semua jenis perniagaan. Manakala Al-Muzaraah dan Al-Musaqat tidak diamalkan kerana ada banyak khilaf dari para ulamak.

c) Akad-akad sokongan

Syariah juga membenarkan akad-akad sokongan bagi memudahkan urusan perniagaan dan pergerakan modal. Akad-akad tersebut adalah:
1) Al-Rahnu (mortgage)
2) Al-Kafalah (guarantee)
3) Al-Wakalah (agency)
4) Al-Wadiah (safe custody)
5) Al-Hiwalah (transfer of debt)
6) Al-Ibraa (rebate)


RUKUN-RUKUN DAN SYARATSYARAT


Untuk menjadikan suatu kontrak itu sah maka suatu kontrak itu perlu cukup rukun-rukunnya dan setiap rukun itu perlu memenuhi syarat-syaratnya.

Rukun-rukun jualbeli:
a) Akad
b) Barang
c) Harga
d) Dua pihak yang berakad

Rukun-rukun dan syarat-syarat di bawah berdasarkan pada Majelle code of Islamic Law following the Hanafite school :

a) Akad Jualan
1) Akad : Penerimaan dan penawaran.

i) In definite and decisive language and absolute.
Art. 169 : For the offer and acceptance the past tense is generally used.

Art. 170 : By aourist tense like Alirim and Satarim if the present tense is meant, the sale is concluded, and if the future is meant, the sale is not completed.

Art. 171 : A sale is not concluded by words in the future tense, such as I will take, I will sell which mean merely a promise.

Art. 172 : A sale is also not concluded by words in the imperatives tense, such as sell, buy. But a sale is concluded by an imperative which of necessity indicates the present.

ii) The acceptance must agree with the offer.
Mjl. Art. 177 : If one of the contracting parties make an offer for something in any manner whatsoever, the other party must make the acceptance of it, so as exactly to correspond with the offer. He has no right to separate either the price or the subject matter of the sale.

iii) The contract must be made at the one and the same meeting.
(Mjl. Art. 183 : After the offer and before the acceptance, if one of the two parties gives an indication of dissent, whether by word or act, the offer becomes void, and there is no longer room for an acceptance.

Art. 185 : On new offer being made before acceptance, the fist offer becomes void, and consideration is paid to the second offer).

2) Barang
i) It must exist
(Mjl. Art. 177 : The existence of the thing sold is necessary).

ii) The thing sold must be capable of being delivered.
(Mjl. Art. 198 : It is necessary that the delivery of the thing sold be possible).

iii) The thing sold must be of value, and

iv) It must be of pure substance.
(Mjl. Art. 199 : It is necessary that the thing sold should be : mal mutaqawwim.

Art. 126 : Mal is a thing which naturally is desired by man, and can be stored for times of necessity.

Art. 127 : Mal mutaqawwim is a thing the benefit of which is permissible by law to enjoy).

v) The thing sold must be known.
(Mjl. Art.200 ; It is necessary that the thing sold should be known to the buyer.

Art. 201 : The thing sold becomes known by a description of its qualities and state, which will distinguish it from other things).

vi) The thing sold must be owned by the seller.
(Mjl. Art. 365 : In order that a sale may be nafiz, it is a condition that the seller should be the owner of the property sold, or agent, or natural or appointed guardian of the owner of the property, and that there should be no right in any one else).


3) Harga
It must be known in currency and the absolute amount.
(Mjl. Art. 237 : It is necessary that the price should be named at the time of the sale.
Art. 238 : It is necessary that the price should be known.

Art. 239 : The knowledge of the price comes by a statement of its description and amount if it does not come by seeing it when it is shown).

4) Dua pihak yang berakad

i) The two parties to the contract must be capable of taking responsibility.
(Mjl. Art. 361 : In the making of the sale, there is a condition, that the essence of the contract, should emanate from intelligent persons, that is to say, from reasonable persons, who possess judgement, and that they should attach to a subject of sale, which admits of the consequences of a sale.

Art. 957 : Infants, madman and people of unsound mind are of themselves prohibited from dealing with their property).

ii) The two parties to the contract must not be prohibited from dealing with their property ie, they must not be bankrupts and prodigals (safih).
(Mjl. Art. 958 : A person who is prodigal can be prohibited by the judge.

Art. 959 : A debtor also, on the application of his creditors, can be prohibited from dealing with his property by the judge).

iii) There is no coercion or compulsion exerted on either of the two parties
to the contract.
(Mjl. Art. 949 : Ikrah is of two sorts. The first sort is Ikrah mulgi. It leads to destruction of life in loss of a limb or one of them. It is the compulsion, which is by a hard blow. The second sort is Ikrah ghair mulgi. This causes only grief and pain. It is compulsion which is by things like a blow or imprisonment.

Art. 1006 : When they (transactions) take place in consequence of compulsion which is taken into consideration, an exchange of property, and a purchase, and a letting, and a conveyance, and a compromise about property, and an admission, and a postponement of a debt and causing of a right of preemption to cease, are not held good, whether the compulsion be mulgi or ghair mulgi. But if the person compelled give his consent after the compulsion has ceased, in that case thay are held good).b) Akad Sewaan

Rukun-rukun dan syarat-syarat bagi kontrak sewa seperti berikut:
1) Pemberi sewa (lessor) - sama seperti penjual dan pembeli
2) Penyewa (lessee) - sama seperti penjual dan pembeli
3) Aset - milik pemberi sewa
4) Sewa - diketahui
5) Kegunaan - boleh dinilai
- pemberi sewa berkuasa untuk menggunakan dan menyewa aset.
- jangkamasa sewaan diketahui. Jika kegunaan aset itu lebih dari satu, maka jenis kegunaan perlu diketahui.
- Mendapat keizinan
- Bukan untuk menghasilkan barang.
6) Akad - Bahasa yang mudah dan boleh difahami.
- penerimaan mesti selari dengan tawaran.
- Penawaran dan penerimaan dilakukan serentak.


c) Bai Al-Inah

Perlu ada dua akad yang berbeza. Pertama, akad jualan dari bank kepada pelanggan di atas terma bayaran tangguh. Keduanya akad untuk membeli semula barang tersebut oleh bank dari pelanggan secara tunai.

Aset mestilah bukan dari bahan ribawi kerana kesemua bayaran dibuat dengan menggunakan wang.

Kedua akad tersebut perlu ada rukun-rukunnya dan setiap rukun tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

d) Bai Al-Dayn

Hutang yang wujud mestilah melalui akad jualan secara tangguh sama ada jualan barang atau perkhidmatan.

Barang tersebut mesti diserahkan, jika perkhidmatan perlu diberi.

Perniagaan hutang ini mestilah dalam bentuk tunai.

e) Al-Qardh al-Hasan

Dalam al-Qardh al-Hasan dua perkara berikut tidak boleh dilanggar, iaitu;
1) Pemberi pinjaman tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan di dalam akad yang dibuat.

2) Peminjam tidak boleh berjanji dalam akad yang dibuat untuk membayar sebarang bayaran tambahan.


f) Al-Mudharabah
Rukun-rukun dan syarat-syarat al-Mudharabah adalah seperti berikut:

1) Pemilik modal - (sama seperti pembeli dan penjual)
2) Pengusaha - (sama seperti pembeli dan penjual)
3) Modal - wang sahaja
- bukan hutang
- jumlah yang tepat
- dibayar kepada pengusaha
- dari pemilik modal sahaja
4) Perniagaan - mestilah halal
- diuruskan oleh pengusaha sahaja
5) Untung/Rugi - keuntungan mesti dibahagikan mengikut perjanjian.
6) Akad - (sama seperti sewaan)

Ciri-ciri lain adalah berdasarkan kepercayaan pemilik modal kepada pengusaha.
Modal tidak boleh digunakan untuk overhead dan keuntungan kasar yang diperolehi dikongsi bersama.


g) Sekuriti

Syariah membenarkan pemilik hutang untuk meminta sekuriti daripada penghutang.
Sekuriti tersebut dalam bentuk:
1) Al-Rahnu (Mortgage), dan
2) Al-Kafalah (guarantee)

Antara ciri-ciri Al-Rahnu adalah :
i) Penjualan harta cagaran adalah tidak sah.
ii) Harta cagaran boleh dijual dengan arahan dari mahkamah untuk membayar
hutang yang telah dibuat. Jika terdapat baki dari jualan harta cagaran tersebut, baki itu akan diserah kembali kepada penggadai.


h) Al-Wakalah

Dalam al-Wakalah seseorang wakil itu perlu menyatakan jumlah pokok di dalam transaksi-transaksi berikut:
1) Al-Hibah
2) Pinjaman
3) Jualan harga tangguh
4) Al-Wadiah
5) Al-Rahnu
6) Al-Musyarakah
7) Al-Mudharabah

i) Al-Wadiah
Terdapat 2 bentuk al-Wadiah:
1) Al-Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)
2) Al-Wadiah Yad Dhamanah (Guaranteed Safe Custody)

Di bawah al-Wadiah Yad Amanah pemegang amanah perlu menjaga barang tersebut dari:
i) Barang / wang tersebut tidak bercampur aduk.
ii) Tidak menggunakan barang tersebut.
iii) Tidak mengenakan sebarang yuran.

Jika pemegang amanah itu gagal menjalankan tanggungjawabnya maka al-Wadiah Yad Amanah akan bertukar menjadi al-Wadiah Yad Dhamanah di mana dia perlu memulangkan barang tersebut kepada pemiliknya sekiranya barang itu hilang atau musnah.

j) Al-Hiwalah

Dalam al-Hiwalah hutang perlu dipindahkan dalam jumlah penuh dan pada tarikh matang

k) Al-Ibraa

Dua ciri penting al-Ibraa adalah:
1) Jumlah al-Ibraa mesti diketahui dan terperinci, dan
2) Apabila Ibraa diberi dan diterima adalah tidak sah dan dilarang sama sekali bagi pihak yang memberi untuk memintanya kembali.
ISU BERBANGKIT DALAM PERLAKSANAAN PERBANKAN ISLAM
DARI ASPEK SYARIAH


1. Memberi pinjaman kepada peminjam tanpa mengambil sebarang bayaran tambahan terutamanya kepada usahawan amat menguntungkan mereka. Terdapat beberapa kriteria yang membolehkan pinjaman seumpama ini terutamanya kepada usahawan melalui benevolent fund iaitu Al-Qardhu al-Hasan. Menurut kontrak al-Qardhu al-Hasan, bank tidak mengambil sebarang pulangan terhadap pinjaman tersebut. Sebagai contoh, jika peminjam meminjam RM 5000, maka dia hanya perlu membayar sebanyak RM 5000 juga.

Namun begitu, bank terpaksa mengambil sedikit caj perkhidmatan daripada pelanggan di atas khidmat yang diberikan dan kadar yang dikenakan adalah berpatutan. Contohnya, caj yang dikenakan adalah sebanyak RM53, namun bayaran yang perlu dibayar ialah RM50 sahaja. Pihak bank bercadang menggunakan kadar tetap (flat rate) berbanding menggunakan peratus kerana nilai komisen yang lebih rendah dan sama walaupun pinjamannya satu juta sekalipun.

2. Setelah membuat beberapa kajian di Bank Islam, ternyata terdapat beberapa perkhidmatan Bank Islam yang dijalankan menggunakan kontrak Al- Qardul Hasan walaupun tidak banyak. Seminar yang diadakan di London menunjukkan Al- Qardul Hasan bukanlah merupakan produk jualan tetapi lebih kepada kebajikan masyarakat sosial dan merupakan tanggungjawab sebagai sesama Islam. Tidak ada bank yang menjalankan perniagaan yang tidak mendatangkan untung kepadanya tetapi Al- Qardul Hasan merupakan salah satu cara bank membuat kebajikan kepada umat Islam yang benar-benar memerlukan.

3. Bank Islam tidak mengenakan sebarang tindakan terhadap peminjam yang tidak membayar hutang pinjaman kecuali membawa kes tersebut ke mahkamah, untuk tempoh kegagalan membuat bayaran yang melebihi 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Oleh itu, bank mengambil beberapa langkah bagi menangani masalah ini. Antara langkah yang diambil termasuklah mengambil deposit daripada peminjam sebagai jaminan. Jika peminjam tidak membayar bayaran bulanan selama 1 atau 2 atau 3 bulan, bank boleh mengambil duit deposit peminjam tersebut. Langkah lain ialah bank menaikkan lagi (mark up) supaya harga jualan menjadi lebih tinggi. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengelakkan kegagalan membuat bayaran, dan cara ini diterima dan tidak melebihi industri perbankan walaupun kosnya tinggi.

4. Menurut Imam Syafie, najis tidak boleh diurusniagakan. Namun begitu, muamalat Islam merupakan hukum yang lebih ringan berbanding dengan perkara-perkara ibadat dan rukun nikah. Oleh itu pandangan mazhab Hanafi boleh diambil kira dengan syarat tidak boleh berbalik lagi kepada pandangan Imam Syafie khususnya mengenai urusniaga najis ini. Dalam teknologi sains hari ini, najis tidak dijual begitu sahaja sebaliknya diproses dan dijadikan amonia. Amonia merupakan campuran bersama dengan bahan kimia maka ia tidak lagi dikira sebagai najis.

5. Di dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa emas yang hendak ditukar mestilah sama banyak dengan nilai emas yang akan ditukarkan dengan kadar dan jumlah yang sama. Ini kerana terdapat 3 jenis emas yang berlainan iaitu emas 10 atau emas 916, emas 9 atau emas 835 dan emas paun atau emas 780 di mana masing-masing berharga RM 39, 35 dan 32. Islam tidak mengiktiraf penukaran emas mengikut penukaran emas yang dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu yang kembali dari Mekah menukar emas 750 dalam 10 mayam dengan 10 mayam emas 916 adalah sah kerana sama kadar dan jumlahnya. Namun begitu, tidak ramai yang menerima cara tersebut. Untuk mengelakkan sebarang masalah, emas tersebut dijual dahulu dan wang daripada jualan emas tersebut boleh digunakan untuk membeli emas 916.


Thank you for visiting our web site!
Resource Center College Of Islamic Banking & Finance
KPKI Copyright 2001 by KPKI Resources Centre. All rights reserved.
WebMaster: Azlan Mohamad Hamzah , Ahmad Bohari Ahmad Azahri
E-Mail : lanz_xoom@lycos.com